Hel - lokal noclegowy -  kwatery - mieszkanie


REGULAMINBędziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpiecznego pobytu wszystkim naszym Gościom. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiekty i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie Karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu pokoi gościnnych, których lista została zamieszczona na stronie: www.baltyckie-hel.pl Dokonanie rezerwacji pokoju gościnnego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński, a Gościem na warunkach określonych w Regulaminie i cenniku dostępnych na stronie internetowej www.baltyckie-hel.pl. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania potwierdzenia rezerwacji poprzez wiadomość e-mail. Umowa zawarta pomiędzy Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński, a Gościem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoju gościnnego. Dodatkowo od Gościa pobierane są opłaty miejscowe (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami. 


2. REZERWACJA 

2.1 Dokonywanie rezerwacji.

 Rezerwacji można dokonać poprzez: - stronę internetową: www.baltyckie-hel.pl, - telefonicznie pod nr +48 535 770 014, - wysyłając e-mail na adres: biuro@baltyckie-hel.pl W celu dokonania rezerwacji należy podać: - datę planowanego przyjazdu oraz wyjazdu - liczbę osób w pokoju (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek) - imię i nazwisko - numer telefonu - adres email - planowana godzinę przyjazdu - dane do faktury, jeśli będzie wymagana.

2.2 Gwarancja rezerwacji.

 Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od gościa, zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wstępnej (e-mail) wraz z danymi do wpłaty zadatku w celu zagwarantowania rezerwacji. Zadatek w wysokości 30% wartości rezerwacji lub równowartości pierwszej doby w przypadku rezerwacji 1-2 (jedno-dwu) dobowych. Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą zadatku w terminie 5 dni od momentu jej dokonania, zostaje automatycznie anulowana przez system rezerwacji.


2.3 Warunki anulacji.

 Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron, w przypadku skrócenia pobytu przez gościa Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński nie zwraca wpłaconych środków. Bezpłatna anulacja nie jest możliwa. W przypadku anulacji rezerwacji pobierana jest opłata w wysokości 30% wartości rezerwacji. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Klient zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji. 

2.4. Zmiany w rezerwacji.

 Gość ma prawo do zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed pierwotnym terminem rozpoczęcia najmu. Dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: okresu pobytu lub liczby osób w obiekcie noclegowym. Gość informuje elektronicznie lub telefonicznie Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu Gościowi nie przysługuje zwrot zadatku. 


2.5. Depozyt.

 Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński zastrzega sobie prawo do dokonania podczas meldowania pobrania zwrotnego depozytu gotówkowego w wysokości 300 PLN, jako zabezpieczenie wobec ewentualnych zniszczeń podczas pobytu. Depozyt jest zwracany w dniu wyjazdu w pełnej kwocie, jeśli w obiekcie noclegowym nie wyrządzono szkód. 


3. REGULAMIN POBYTU

3.1. Doba hotelowa.

 Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do 10:00 w dniu wyjazdu. 


3.2. Meldowanie i odbiór kluczy.

 Meldowanie i odbiór kluczy odbywa się w lokalu Bałtyckie-Hel na ul. Leśnej 7 C/ 8, 84-150 Hel, tel. +48 535 770 014 od godziny 14:00 do 22:00 w dniu przyjazdu. 

Przyjazd: 

15:00 - 22:00 Bezpłatnie 

Przyjazd późniejszy, poza godzinami pracy jest możliwy tylko za zgodą przedstawiciela Bałtyckie Pokoje – Hel. Wymaga wcześniejszego powiadomienia (min 24 godziny przed przyjazdem).

Wyjazd: 

8:00-10:00 Bezpłatnie 

 Możliwość wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wymeldowania możliwa jest tylko za zgodą przedstawiciela Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński, tylko jeśli pokój jest przygotowany i dostępny. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Zameldowanie oraz wymeldowanie poza podanymi godzinami jest tylko możliwe po uprzednim kontakcie z przedstawicielem Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński. 


3.3 Wymeldowanie i zdanie kluczy.

  Wymeldowanie i zdanie kluczy odbywa się w lokalu Bałtyckie-Hel na ul. Leśnej 7 C/ 8, 84-150 Hel, tel. +48 535 770 014, maksymalnie do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Zdanie pokoju odbywa się po uprzedniej kontroli stanu przez przedstawiciela Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński. Klienci, którzy mają zamiar przedłużyć swój pobyt zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu najpóźniej w przeddzień planowanego wyjazdu. Każdorazowe przedłużenie pobytu o kolejną dobę wymaga pisemnego potwierdzenia przez przedstawiciela Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński drogą mailową oraz wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty. Rezerwacja może zostać przedłużona tylko w zależności od dostępności pokoju w dniu wyjazdu. Kolejna rezerwacja na dany pokój w dniu wyjazdu automatycznie wyklucza możliwość przedłużenia pobytu przez klientów. W przypadku niepowiadomienia przedstawiciela Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński o zamiarze przedłużenia pobytu i otrzymania zgody, Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy pozostawionych przez klientów w pokoju i zdeponowania ich w innym wolnym pokoju. 


3.4 Parkowanie pojazdów.

 Do lokalu Bałtyckie Pokoje na ul. Leśnej 7 C/8, 84-150 Hel przynależy tylko jedno miejsce postojowe w garażu na parterze budynku, wymagane jest dokonanie rezerwacji oraz uzyskanie informacji odnośnie dostępności miejsca. 

Opłata za dobę: 25 zł 

Obiekt nie posiada własnego Parkingu. Gość zobowiązany jest do parkowania auta we własnym zakresie.


3.5 Cisza nocna.

Lokatorzy zobowiązani są do utrzymywania lokalu noclegowego w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w obiekcie noclegowym jest niedozwolone (złamanie regulaminu grozi karą umowną, każdorazowo w przypadku naruszenia ciszy nocnej oraz w przypadku konieczności interwencji służby zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny w wysokości 500zł). Nie zastosowanie się do regulaminu będzie skutkować wydaleniem z lokalu bez zwrotu kosztów rezerwacji. 

3.6 Odpowiedzialność za pokój 

 A. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu. W przypadku wyrządzenia szkód przez gościa lub osobę go odwiedzającą, gość jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką na ręce osoby wskazanej przez Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński. 

 B. W obiektach noclegowych obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński. 

 C. W przypadku zgubienia kluczy do obiektu noclegowego Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 400 PLN. 

 D. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Lokatorzy zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi wyjściowe na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze. 

 E. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: ładowarkami do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów. 


3.7 Zakaz palenia 

 Z uwagi na ochronę przeciwpożarową w obiekcie noclegowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu

W obiekcie obowiązuje również całkowity zakaz smażenia ryb.

W przypadku złamania zakazu Gość zobowiązany jest natychmiastowo uiścić karę umowną w wysokości 500 PLN. 


3.8 Pobyt ze zwierzętami 

 Zwierzęta nie są akceptowane. 


3.9 Pobyt z dziećmi 

 Za pobyt dziecka do lat 3, śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagającego pościeli, nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat za pobyt. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński o takiej okoliczności. 


3.10 Awarie 

 Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński(dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany pokój – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji 


3.11 Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe 

 W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.


4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1 Bezpieczeństwo rzeczy 

 Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w pokojach – Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie. 


4.2 Osoby niezameldowane w pokoju

  Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w Karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby Bałtyckie Pokoje – Hel Lech Wyszyński ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. 


4.3 Rozstrzyganie sporów

  W przypadku pojawienia się sporu na skutek wykonywania niniejszej umowy lub w związku z nią właściwym do jej rozstrzygnięcia będzie sąd arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” z siedzibą w Warszawie, zgodnie z regulaminem tego sądu, obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania / ew. w dniu zawarcia niniejszej umowy. 


4.4 Dane osobowe 

 Dokonując rezerwacji na naszej stronie internetowej www.baltyckie-hel.pl klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu ewidencji meldunkowej i rachunkowości. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim.

4.5 Polityka bezpieczeństwa w związku z  pandemią COVID-19

Informujemy, że Gość akceptując regulamin pobytu zobowiązuje się do przestrzegania Polityki bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19, w tym ograniczeń i restrykcji wprowadzonych aktami prawa ujętymi w przedmiotowym dokumencie.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem  oraz za jego przestrzeganie, które ma na celu zapewnienie spokojnego i bezpiecznego pobytu Gościom pokoi gościnnych Bałtyckich - HEL.